SEAT Magyarország "Valentin-napi KRESZ teszt" című játék szabályzata

 

1. A Játék neve és szervezője

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (Székhely: 1139 Budapest Fáy u. 27.; Cégjegyzékszám: 01-09-071123; Adószám: 10438372-2-44) ("Szervező", "Adatkezelő") szerencsejátéknak nem minősülő nyereményjátékot hirdet ("Játék" vagy "Nyereményjáték").

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Reprise Digital Hungary Kft. (Székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.; Cégjegyzékszám:01-09-910619; Adószám: 14585775-2-42) ("Lebonyolító", "Adatfeldolgozó") látja el.

A Játékot a Szervező a https://www.facebook.com/SEATMagyarorszag Facebook oldalon keresztül bonyolítja. A Játékos a SEAT Magyarország Facebook oldalon, a vonatkozó poszthoz írt helyes megfejtést tartalmazó kommenttel automatikusan részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a komment beküldése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező a Játékost a Játékból kizárja.

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, jogalapja a Szervező és a Játékos szerződése, amelynek alapján a Szervezőt terheli a Játék Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő lebonyolítása és a nyeremények megszerzésére való lehetőség biztosítása, míg a Játékost terheli a Játékszabályzatban és az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatainak a Játékban való részvétel és nyertesként való megjelölése esetén az erről való tájékoztatás céljára történő átadása. A Játékban való részvétel előfeltétele a Játékszabályzatban foglalt adatkezelés tudomásul vétele.

 

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: "Játékos") vehet részt a Nyereményjáték időtartama alatt.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Lebonyolító munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

3. A Játék menete

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Azok a Játékosok, akik

1.    2023. február 10. 10:00 és február 14. 15:00 között

2.    a https://www.facebook.com/SEATMagyarorszag címen elérhető, a nyereményjátékra felhívó poszt alatt kommentben helyes választ adnak, részt vesznek a játékban. A nyereményjátékban egy Játékos kizárólag egy kommenttel vesz részt függetlenül attól, hányszor írta meg kommentben a helyes választ a felhívó poszt alatt.

Ezt követően a nyereményjáték "Lebonyolító" a játék záró időpontja után ellenőrzi a Játékosok által beküldött válaszokat, és a helyest választ adók közül véletlenszerűen, a www.commentpicker.com oldal segítségével kiválasztja a játék nyertesét és pótnyertesét.

A nyertes személyét a "Lebonyolító" a https://www.facebook.com/SEATMagyarorszag oldalon posztban hirdeti ki.

A Játék időtartama:

A Játék 2023. február 10. 10.00-tól február 14. 15.00-ig tart.

A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és az Eredményhirdetés időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

 

4. Nyeremény

A Szervező az alábbi nyereményt adja át a helyes választ beküldők közül a kisorsolt nyertesnek:

1 db két főre szóló vacsorautalvány 20.000 forint értékben a Pata Negra Asador étterembe Címe: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 39.

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem váltható, illetve nem átruházható.

A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

A Szervező a nyereményt ajándékutalvány formájában postai úton juttatja el a nyertes által megadott lakcímre. Az ajándékutalvány 20.000 forint értékű fogyasztást tartalmaz, amelyet az utalvány étteremben történ bemutatásával tud érvényesíteni a nyertes. Az ajándékutalvány értéke feletti fogyasztás kiegyenlítése az ajándékutalványt beváltó személy felelőssége. Az ajándékutalvány 2023. december 31. napig beváltható, az ajándékutalvány nem beváltásáért a Szervező felelősséget nem vállal. 

A nyertes a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Szervező a Facebook felhasználónevét vagy annak az azonosításra alkalmas részletét a Játék lebonyolításáról szóló tájékoztatás céljából közzétegye. A Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

 

5. Eredményhirdetés

Az eredményhirdetés időpontja:

2023. február 14. 16:00

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
- nem felel meg a Játékossal szemben a jelen játékszabályzat 2. pontjában támasztott feltételeknek;
- ha a Lebonyolító megkeresésére 3 napon belül nem válaszol;
- ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook üzenet formájában a kapcsolatot;
- ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
- ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis felhasználónévvel  vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
- ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
- ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

6. A nyertes értesítése

A játék nyertese Facebook privát üzenetben kap értesítést. A nyertesnek az értesítéstől számított 3 napon belül fel kell vennie privát Facebook üzenetben a kapcsolatot a Lebonyolítóval a nyeremény átadásának egyeztetése céljából.

Amennyiben a nyertes az értesítéstől számított 3 napon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart, és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy a nyeremény az adott játékra vonatkozóan kisorsolt pótnyertest illeti meg.  

A nyeremény átvételének és beváltásának részletei a jelen Játékszabályzat 4. pontjában részletezettek szerint, és Facebook privát üzenetben is egyeztetésre kerülnek.

A nyertes jogosult a Nyereményről lemondani legkésőbb az értesítését követő 3 nappal bezárólag a Lebonyolítónak az alábbi e-mail címre: Rebeka.Kollath(kwfat)fastbridge(kwfdot)hu, küldött e-mailben.

Ebben az esetben Lebonyolító értesíti az adott játékban kisorsolt pótnyertest a nyertességéről.

Ha együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

7. Adatvédelmi tájékoztató

A Szervező fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatást. A jelen pontban részletezett Adatkezelési tájékoztató többek között tájékoztatást nyújt a Játékosnak a Nyereményjáték során történő személyes adatainak kezeléséről, úgymint a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és választási lehetőségekről.

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A szervező által végzett adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása. A Játékban történő részvétellel a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játék során megadott személyes adatait kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében kezelje.

Szervező kijelenti, hogy a Játékosok személyes adatait (név) kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében kezeli. A nyertes, illetve - nyertessége esetén - a pótnyertes játékos esetében a Szervező kezeli továbbá a nyertes, illetve a pótnyertes által megadandó következő személyes adatokat: a választott átvételi mód függvényében postacím, e-mail cím, továbbá telefonszám.

A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertes lesz, úgy Facebook felhasználónevét vagy annak a Nyertes azonosítására alkalmas részletét a Szervező a SEAT Magyarország Facebook oldalon a Játék lebonyolításáról való tájékoztatás érdekében a Játék nyerteseként közölje (https://www.facebook.com/SEATMagyarorszag).

A Szervező adatkezelési tájékoztatója alábbi helyen érhető el: https://www.seat.hu/adatvedelem

A Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete ("GDPR") és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a kockázattal arányos intézkedésekkel védik az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja, az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít a nyertesnek arra, hogy a róla nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezhet az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével - törlését vagy zárolását.

A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogairól szóló részletes tájékoztatást a https://www.seat.hu/adatvedelem oldalon található adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Mit tegyen, ha az adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, panasza van?

A Játékos kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa, illetve az Adatfeldolgozó által feldolgozott, kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában a Játékos kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatást az Adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A Szervező a Játék lebonyolításának alapjául szolgáló adatlistát a Nyeremény átvételét követően 14 napon belül megsemmisíti.

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban a Szervező adatvédelmi tisztviselőjénél. A Szervező adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei az alábbiak: Kovács Zoltán (email cím: dpo(kwfat)porschehungaria(kwfdot)hu, telefon: +36 1 451 5254). Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím is fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat(kwfat)naih(kwfdot)hu

Honlap: www.naih.hu

A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül a Szervezőhöz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy a Szervező az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

Egyéb rendelkezések:

A Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a Játék során a Szervező számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

2023.02.10.
Szervező